top of page

EKOINNOWACJE

Zmiana jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w każdym aspekcie jego działalności. Nieustanny rozwój wszystkich elementów życia społeczno – gospodarczego człowieka powoduje, że zmiana to jedyny stały element dzisiejszych czasów 1*. Szczególne znaczenie zmiany mają w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem ciągły rozwój nauki,

a także stale postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorcach nieustanne dostosowywanie się do zaistniałych zmian. Proces ten nie zapewnia jednak przedsiębiorstwu ani rozwoju, ani tym bardziej przewagi konkurencyjnej, będących podstawą egzystencji organizacji w gospodarce wolnorynkowej. Przedsiębiorstwo, aby zapewnić sobie rozwój

i przewagę konkurencyjną musi kreować rzeczywistość, a jednym z elementów dzięki któremu ten cel może realizować jest implementacja innowacji w każdym aspekcie

prowadzonej działalności gospodarczej.

Cieszyć się naturą

Wśród wielu innowacji, które przedsiębiorstwa mogą implementować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na szczególną uwagę zasługują innowacje ekologiczne, których znaczenie stale wzrasta. Ochrona środowiska staje się bowiem jednym z głównych problemów współczesnego świata, stąd też tak istotne jest, aby wszystkie zmiany i nowości wprowadzane na rynek miały charakter ekologiczny.

Nie bez znaczenia we wdrażaniu w przedsiębiorstwach ekoinnowacji pozostaje trend ekologiczny oraz nowe koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej takie jak  zrównoważony rozwój czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Implikowanie innowacji o charakterze ekologicznym znacząco wpływa na wizerunek przedsiębiorstw i oferowanych przez nie produktów, dlatego też ekoinnowacje coraz częściej stają się istotnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw 2*.

Według terminologii OECD ekoinnowacja to nowy
bądź znacząco ulepszony produkt, usługa, proces,
metoda zarządzania, struktura organizacyjna, które
to prowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w porównaniu
z rozwiązaniami alternatywnymi 3*.
Ekoinnowacja jest więc mariażem innowacji
z ekologią, to innowacja, której implementacja powoduje zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, bądź jego całkowitą eliminację.
W przypadku przedsiębiorstwa korzyścią
z wdrożenia ekoinnowacji są oczywiście aspekty finansowe, związane przede wszystkim
z redukcją kosztów produkcji czy logistyki,
zwiększaniem udziału w rynku, poprzez budowanie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu oraz zmniejszanie kosztów związanych
z opłatami środowiskowymi.

Zdjęcie lotnicze fabryki
Klasa inżynierska

Przedsiębiorstwa mogą implementować cztery podstawowe typy ekoinnowacji, którymi są 4*:

| ekoinnowacje procesowe |

| ekoinnowacje produktowe |

| ekoinnowacje marketingowe |

| ekoinnowacje organizacyjne |

Najbardziej pożądane ekoinnowacje, to ekoinnowacje produktowe i procesowe, bowiem, ich implementacja przynosi największe korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i środowisku naturalnemu.

 

*1. M. Brojak – Trzaskowska, Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 7.

*2. B. Lapreche, D. Uzunidis, Eco-Innovation, Knowledge Capital and Evolution of the Firm, The IUP Journal of Knowledge Management, Vol. X  No. 3, 2012, s. 30.

*3. Eco-Innovation In Industry Enabling Green Growth, OECD, 2009, s. 40.

*4. Ibidem, s. 41.

bottom of page